نایلون حبابدار

 نایلون حبابدار ضربه گیر دارای حباب های برجسته ای بر روی خود میباشد که در حقیقت همین حباب ها باعث جلوگیری از وارد آمدن آسیب به محصول میشوند.

دسته‌بندی